E4/23 10G電路-IPv4(V12)

System: TANET_TP_N7K
Description:Vlan12 To TANet Juniper
Max Speed: 10Gbps

上次統計更新時間: 2022 年 十月 1 日 星期六 18:40,
設備名稱 'TANET_TP_7009',已運作時間(UPTIME): 490 days, 12:10:55.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 4624.8 Mb/秒 (46.2%) 917.0 Mb/秒 (9.2%) 162.5 Mb/秒 (1.6%)
臺北市教網=>TANet 1367.2 Mb/秒 (13.7%) 383.0 Mb/秒 (3.8%) 131.3 Mb/秒 (1.3%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 5476.0 Mb/秒 (54.8%) 1171.5 Mb/秒 (11.7%) 128.0 Mb/秒 (1.3%)
臺北市教網=>TANet 1506.5 Mb/秒 (15.1%) 386.1 Mb/秒 (3.9%) 102.1 Mb/秒 (1.0%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 5003.9 Mb/秒 (50.0%) 1212.2 Mb/秒 (12.1%) 184.4 Mb/秒 (1.8%)
臺北市教網=>TANet 1375.6 Mb/秒 (13.8%) 401.8 Mb/秒 (4.0%) 138.8 Mb/秒 (1.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 1949.0 Mb/秒 (19.5%) 902.9 Mb/秒 (9.0%) 1840.9 Mb/秒 (18.4%)
臺北市教網=>TANet 695.0 Mb/秒 (6.9%) 333.9 Mb/秒 (3.3%) 513.8 Mb/秒 (5.1%)
綠色 ### 每秒流入量 (單位 Bits)
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)