TANet 10G電路-E4/24(IPv4+IPv6)

System: TANET_TP_N7K
Description:E4/24 To TANet Juniper
Max Speed: 10Gbps

上次統計更新時間: 2023 年 九月 26 日 星期二 15:55,
設備名稱 'TANET_TP_7009',已運作時間(UPTIME): 219 days, 16:57:50.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 7663.3 Mb/秒 (76.6%) 2887.3 Mb/秒 (28.9%) 4481.9 Mb/秒 (44.8%)
臺北市教網=>TANet 1020.2 Mb/秒 (10.2%) 376.8 Mb/秒 (3.8%) 416.7 Mb/秒 (4.2%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6636.7 Mb/秒 (66.4%) 2045.5 Mb/秒 (20.5%) 5920.2 Mb/秒 (59.2%)
臺北市教網=>TANet 908.0 Mb/秒 (9.1%) 296.4 Mb/秒 (3.0%) 590.5 Mb/秒 (5.9%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6607.2 Mb/秒 (66.1%) 1616.8 Mb/秒 (16.2%) 5190.2 Mb/秒 (51.9%)
臺北市教網=>TANet 786.7 Mb/秒 (7.9%) 267.9 Mb/秒 (2.7%) 537.2 Mb/秒 (5.4%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 2619.8 Mb/秒 (26.2%) 1310.7 Mb/秒 (13.1%) 333.6 Mb/秒 (3.3%)
臺北市教網=>TANet 642.8 Mb/秒 (6.4%) 298.0 Mb/秒 (3.0%) 156.1 Mb/秒 (1.6%)
綠色 ### 流入coming Traffic in Bits per Second
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)