TANet 10G電路-E4/24(IPv4+IPv6)

System: TANET_TP_N7K
Description:E4/24 To TANet Juniper
Max Speed: 10Gbps

上次統計更新時間: 2022 年 十月 1 日 星期六 18:05,
設備名稱 'TANET_TP_7009',已運作時間(UPTIME): 490 days, 11:35:55.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 5436.4 Mb/秒 (54.4%) 1128.3 Mb/秒 (11.3%) 139.4 Mb/秒 (1.4%)
臺北市教網=>TANet 1798.0 Mb/秒 (18.0%) 427.0 Mb/秒 (4.3%) 181.4 Mb/秒 (1.8%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6162.1 Mb/秒 (61.6%) 1344.6 Mb/秒 (13.4%) 207.9 Mb/秒 (2.1%)
臺北市教網=>TANet 1818.2 Mb/秒 (18.2%) 430.9 Mb/秒 (4.3%) 175.0 Mb/秒 (1.7%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 5269.5 Mb/秒 (52.7%) 1386.9 Mb/秒 (13.9%) 296.1 Mb/秒 (3.0%)
臺北市教網=>TANet 1594.9 Mb/秒 (15.9%) 450.4 Mb/秒 (4.5%) 155.1 Mb/秒 (1.6%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 3677.0 Mb/秒 (36.8%) 1447.1 Mb/秒 (14.5%) 1575.0 Mb/秒 (15.8%)
臺北市教網=>TANet 935.5 Mb/秒 (9.4%) 416.8 Mb/秒 (4.2%) 551.4 Mb/秒 (5.5%)
綠色 ### 流入coming Traffic in Bits per Second
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)