TANet 10G電路-E4/22(IPv4+IPv6)

System: TANET_TP_N7K
Description:E4/22 To TANet Juniper
Max Speed: 10Gbps

上次統計更新時間: 2022 年 十月 1 日 星期六 20:10,
設備名稱 'TANET_TP_7009',已運作時間(UPTIME): 490 days, 13:40:57.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 4068.6 Mb/秒 (40.7%) 867.9 Mb/秒 (8.7%) 80.9 Mb/秒 (0.8%)
臺北市教網=>TANet 1399.9 Mb/秒 (14.0%) 342.8 Mb/秒 (3.4%) 77.8 Mb/秒 (0.8%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6204.6 Mb/秒 (62.0%) 1287.6 Mb/秒 (12.9%) 112.4 Mb/秒 (1.1%)
臺北市教網=>TANet 1832.2 Mb/秒 (18.3%) 429.9 Mb/秒 (4.3%) 124.5 Mb/秒 (1.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 5659.1 Mb/秒 (56.6%) 1365.5 Mb/秒 (13.7%) 234.7 Mb/秒 (2.3%)
臺北市教網=>TANet 1856.9 Mb/秒 (18.6%) 449.4 Mb/秒 (4.5%) 88.6 Mb/秒 (0.9%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 2236.8 Mb/秒 (22.4%) 976.8 Mb/秒 (9.8%) 2047.1 Mb/秒 (20.5%)
臺北市教網=>TANet 694.1 Mb/秒 (6.9%) 358.0 Mb/秒 (3.6%) 537.7 Mb/秒 (5.4%)
綠色 ### 流入coming Traffic in Bits per Second
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)