TANet 10G電路-E4/22(IPv4+IPv6)

System: TANET_TP_N7K
Description:E4/22 To TANet Juniper
Max Speed: 10Gbps

上次統計更新時間: 2023 年 十月 3 日 星期二 2:55,
設備名稱 'TANET_TP_7009',已運作時間(UPTIME): 226 days, 3:57:49.

每日 圖表 (5 分鐘 平均)

day
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 7083.1 Mb/秒 (70.8%) 1687.4 Mb/秒 (16.9%) 415.6 Mb/秒 (4.2%)
臺北市教網=>TANet 993.7 Mb/秒 (9.9%) 275.5 Mb/秒 (2.8%) 111.3 Mb/秒 (1.1%)

每週 圖表 (30 分鐘 平均)

week
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6687.5 Mb/秒 (66.9%) 1488.9 Mb/秒 (14.9%) 241.4 Mb/秒 (2.4%)
臺北市教網=>TANet 879.6 Mb/秒 (8.8%) 244.5 Mb/秒 (2.4%) 117.5 Mb/秒 (1.2%)

每月 圖表 (2 小時 平均)

month
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 6480.8 Mb/秒 (64.8%) 1610.6 Mb/秒 (16.1%) 287.3 Mb/秒 (2.9%)
臺北市教網=>TANet 722.5 Mb/秒 (7.2%) 260.4 Mb/秒 (2.6%) 125.9 Mb/秒 (1.3%)

每年 圖表 (1 天 平均)

year
最大 平均 目前
TANet=>臺北市教網 2610.7 Mb/秒 (26.1%) 1288.3 Mb/秒 (12.9%) 291.4 Mb/秒 (2.9%)
臺北市教網=>TANet 601.4 Mb/秒 (6.0%) 303.0 Mb/秒 (3.0%) 148.8 Mb/秒 (1.5%)
綠色 ### 流入coming Traffic in Bits per Second
藍色 ### 每秒流出量 (單位 Bits)